Derneğimizin Tüzüğü

Madde 1: Derneğin adı Galatasaray Düşünce Derneği. Kısa ismi GSDD olarak kullanılır.

Derneğin Merkezi

Madde 2: Derneğin Merkezi İstanbul ilidir. Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No.1 K.15 Daire.55-56 Maslak – Şişli / İSTANBUL

Madde 3: Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı

Madde 4: Derneğe üye olan Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin sosyal yaşam ve iş yaşamlarında birliktelikleri ve kaynaşmasını sağlamak, Galatasaray Spor Kulübü’nün değerleri ve ortak hedefler çerçevesinde özgür ve bağımsız bir yapıda düşünce üretmek, strateji geliştirmek, vizyoner bakışla daha güçlü bir Galatasaray Spor Kulubü’nün varlığı için perspektifler açmak “ve Galatasaray Spor Kulubü’nün uğraşı konularının başında gelen “Vatansever Atatürk gençleri yetiştirmek” uğraşına katkı sağlamaktır.”

Derneğin Çalışma Biçimi

Madde 5: Dernek yukarıda belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

a) Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenler.

b) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma inceleme çalışma yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi düzenleyebilir.

c) Kültürel, sportif, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapar ve yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil festival, fuar ve diğer gösteriler düzenleyebilir. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma düzenleyebilir.

d) Yardım amacıyla piyango, balo v.s sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir ve bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burslar verebilir.

e) Sosyal lokal ve tesisler açabilir. Amaç ve hizmet konuları için taşınmaz edinebilir, satabilir, kiralayabilir.

f) Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler, vakıflar kurabilir. Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olabilir.

g) İktisadi işletmeler ve kurulacak veya katılınacak şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğin amblem ve logosunu taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari emtia imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.

Madde 6: Dernek kurucu üyeleri (KVKK nedeniyle kişisel bilgiler çıkarılmıştır)  

Derneğe Üye Olma / Üyelik

Madde 7: Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan gerçek kişiler Derneğe üye olmak için başvurabilirler. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler üye alınabilirler. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin genel kurullarda oy hakkı yoktur ve herhangi bir aidat ödemezler. Üye olabilme koşullarını taşıyan ve Derneğe üye olmak isteyenler Dernekçe hazırlanmış ve en az iki üyenin referans imzasını içeren başvuru formunu doldurup, özgeçmişlerini ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri, kendisinin 1 adet fotoğrafını, nüfus hüviyet cüzdanı örneğini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na veya Dernek Merkezi’ne verir. Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayılır. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak zorundadır. Üyeliğe kabul bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde yıllık aidat ücretlerini ödemeyen üyenin üyeliğe kabul kararı kendiliğinden kalkar ve üyelik gerçekleşmez. Bununla birlikte Yönetim Kurulu’nun gerekli görülen hallerde bu süreyi 30 gün daha uzatma hakkı ayrı ve saklıdır. Ödeme şartları yönetim kurulunca belirlenebilir. Derneğe giriş, Derneğin tüzük kurallarının ve diğer hükümlerinin kabulü demektir.

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi / Üyelikten Çıkma

Madde 8: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa Derneğin kabulüne bağlı değildir. Dernekten istifa etmek isteyenlerin, üyelikten ayrılma isteklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve varsa borçlarını ödemeleri gerekir.

Disiplin Cezaları, Disiplin Cezalarını Gerektiren Filler, Üyelikten Çıkarılma

Madde 9: Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiilleri ika edenler ile; tüzük, yönetmelik ve Derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla Derneğin, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın yayın yoluyla söz, yazı, bildiri ve beyanat suretiyle Derneği küçük düşürenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları yetkili disiplin organları eliyle uygulanır. Ayrıca bir disiplin kurulu oluşturulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu disiplin organı sıfatıyla hareket eder.

Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin ağırlığına göre uygulanacak yaptırımlar şunlardır:

1) Uyarma: Üyenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile bildirilmesidir.

2) Kınama: Üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun ve tekrarlamamasının yazı ile bildirilmesidir.

3) Hak Mahrumiyeti: Dernek üyesinin 3 aydan 3 yıla kadar dernek faaliyetlerine katılmaktan ve Genel Kurullara iştirak etmekten men edilmesidir.

4) Üyelikten çıkarma: Dernek üyeliğinin sona erdirilmesidir

9.1. Uyarma Yaptırımı Gerektiren Eylemler

9.1.1. Dernek düzenini bozacak söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.

9.1.2. Dernek içinde veya dışında Dernek itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.

9.2. Kınama Yaptırımı Gerektiren Eylemler

9.2.1. Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.

9.2.2. Uyarma yaptırımı gerektiren hallerden herhangi birini tekrarlamak.

9.3. Hak Mahrumiyeti Yaptırımını Gerektiren Eylemler

9.3.1. Derneğin onur veya saygınlığına zarar verici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.

9.3.2. İlgili mevzuat, Dernek Tüzük’ü, Yönetim Kurulu kararlarına aykırı eylem veya davranışlarda bulunmak.

9.3.3. Her türlü mecralarda, Üyelerin onur veya saygınlığına zarar verici, onları küçük düşürücü küfür, hakaret ve benzeri söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.

9.3.4. Dernek başkanları, organlar ve kurulların üyelerini eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak.

9.3.5. Eleştiri sınırları dışında Dernek’i veya üyeleri aşağılayacak, sövme, hakaret veya iftira niteliği taşıyan beyanlarda bulunmak.

9.3.6. Genel ahlaka aykırı şekilde Dernek’e ve/veya üyelerine zarar veren söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.

9.3.7. Kınama yaptırımını gerektiren hallerden herhangi birini tekrarlamak.

9.4. Üyelikten Çıkarma Yaptırımı Gereken Eylemler

Aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılması kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

9.4.1. Eylemin ağırlığına göre Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak, Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin etmek,

9.4.2. Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdii ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, satmak veya saklamak,

9.4.3. Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklamak, sahte evrak düzenlemek,

9.4.4. Genel Kurul ve diğer Dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak,

9.4.5. Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara uymamak,

9.4.6. Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,

9.4.7. Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek makul ve meşru bir sebep olmaksızın ödemede bulunmamak,

9.4.8. İhracın nedenlerini belirleyen yukarıda içeriği belirtilen (e) bendinde sayılan fiilleri tekrarlamak ya da bu filleri madde tayini suretiyle işlemek veya fiili tecavüz halinde bulunmak,

9.4.9. Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,

9.4.10. Bir yıl içinde mazereti olmaksızın dernek ile ilgili 5 toplantıya iştirak etmemek.

9.4.11.  Hak mahrumiyeti yaptırımını gerektiren hallerden herhangi birini tekrarlamak.

9.4.12. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına ve kurucu degerlerine aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir eylem veya davranışta bulunmak, Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılmak, bunlara yardım etmek.

İhtar ve kınama cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur. Disiplin Kurulu’nun veya Yönetim Kurulu’nun önerisine ve/veya kararına göre Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı hak mahrumiyeti cezası alanların ya da üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, üyeliğin sona erdiği ve/veya ihraç kararı bildirimini tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Hakkında mahrumiyet veya ihraç kararı verilen üye tedbiren herhangi bir genel kurul toplantısına katılamaz.

9.5. Üyeliğin Dondurulması

Aşağıdaki durumlarda üyenin, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğinin dondurulmasına karar verilebilir.

a) Üyenin askere alınma şartlarının gerçekleşmesi,

b) Üyenin şehir ve/veya ülke dışı iş durumunun gerçekleşmesi,

c) Üyenin şehir ve/veya ülke dışı eğitim durumunun gerçekleşmesi,

d) Yönetim Kurulu’nun kabulü dâhilinde olacak, harici mücbir sebeplerden kaynaklanan vakıalar,

Yukarıda zikredilen hallerde, üye; durumunu kanıtlayıcı belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu’na beyanda bulunacak, üyeliğin dondurulması, Yönetim Kurulu kararını müteakiben geçerli olacaktır. Başvuruların dönem başlangıcını takip eden 6 ay içinde yapılması zorunlu olup, üyeliğin asgari dondurulma süresi 12 aydır. Üyeliğin dondurulma ve/veya hak mahrumiyeti süreci içinde doğmuş aidat ve sair mali mükellefiyetleri devam edecektir.

Üyelerin Hakları

Madde 10: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Geçmiş dönemlerden aidat ve diğer borçları olan üye Genel Kurul’a katılamaz. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Dernek organlarından sadece birisinde görev alabilir. Şu kadar ki, kendilerinden tahsilât yapılıncaya kadar, aidat ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üyenin Genel Kurul’a katılma, oy hakkı ve dolayısıyla seçme/seçilme hakkı yoktur.

Üyenin sahip olduğu haklar vefat ile sona erer. Ayrıca her üye:

a) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,

b) Derneğin sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

c) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

d) Tüzük hükümleri ve sair Dernek mevzuatı hükümleri ile Dernek organlarının aldığı kararlara uymakla,

e) Derneğin yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdürler.

Derneğin Organları

Madde 11: Derneğin aşağıdaki organları vardır.

– Genel Kurul
– Yönetim Kurulu
– Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Oluşum Şekli

Madde 12: Dernek tüzüğüne uygun olarak genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur

Genel Kurul Toplanma Zamanı

Madde 13: Genel Kurul her 2 yılda bir, Nisan ayı içerisinde  toplantı yapar. Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 14: Yönetim Kurulu’nun, Dernek tüzüğüne göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerine tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi genel ve/veya özel iletişim araçları vasıtasıyla bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bildirimde, bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve/veya zaman diliminde yapılacağı da belirtilir. Toplantı çoğunluğun sağlanamaması dışında başka sebeplerle geri bırakılacak olur ise, bu geri bırakılma durumu, sebepleri de belirtilmek sureti ile 1. fıkrada belirtilen esaslara göre üyelere duyurulur. İşbu fıkra kapsamında toplantının geri bırakılması durumu gerçekleşmiş ise, 2. toplantının; geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler işbu fıkra kapsamındaki ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Toplantı Yeri

Madde 15: Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 16: Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 17: Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen ve/veya duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 16. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 18: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/5’i tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 19: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp, karara bağlanır.

a) Aşağıda bulunan organların asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

– Yönetim Kurulu

– Denetleme Kurulu

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetleme kurullarının, raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

h) Derneğin feshedilmesi,

i) Tüzüğün 8.maddesine ilişkin Üyelikten ihraçlarda nihai kararların verilmesi,

i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 20: Genel Kurul toplantılarında oy kullanma gizli veya açık olarak yapılabilir. Yönetim Kurulu ve organların seçimi ile üyelerin ihracına ilişkin oylamalar mutlaka gizli oyla yapılır. Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gizli oylamada ise, seçimde kullanılmak üzere hazırlanmış oy pusulaları mühürlenmiş olarak hazırlanır ve içi boş bir kaba atılması ile toplanan oylar oy verme işleminin bitiminden sonra açık tasnifi yapılarak sayım neticesi tutanakla tespit edilir.

Yönetim Kurulu

Madde 21: Yönetim Kurulu 7 asıl üye ve Kurucu Başkan olmak üzere 8 üye ve 5 yedek üye olarak, genel kurulca iki (2) yıllık görev süresi için faal üyeler arasından gizli oyla seçilir. Galatasaray Spor Kulübü Derneğinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi Dernekteki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmak zorundadır. Kurucu Başkan, sonraki dönem yönetim kurullarının doğal üyesidir. Kurucu Başkanın ölümü, istifası veya yönetim kurulunda görev almak istememesi halinde yerine yedek üyelerden atama yapılır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; gerektiğinde icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.

c) Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

e) Genel Kurul kararlarını yürütür.

f) Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak ihtisas komitelerinin kurulmasına karar verir, bu komitelerin çalışmalarını denetler, gerek görürse dağıtır.

g) Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlar.

h) Yönetim Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yaparak açık oyla bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter seçer.

i) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez dernek ikametgâhında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır.

j) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

k) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu nitelikli oy sayılır ve verdiği oy noktasında karar alınır.

l) Mevzuat gereği yıllık beyannameyi ilgili makamlara vermekle yükümlüdür

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 22: Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 23: Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca asıl üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’ndan bağımsız ve ayrı bir liste halinde  seçilir. Bu kurul, denetleme görevini Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 12 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Diğer Kurullar

Madde 24: Dernekte başka kurul ve organlar da ihdas edilebilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi;

Madde 25: Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir.

Aidat Miktarı

Madde 26: Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usulleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Üyelik giriş kabulü, takvim yılının dördüncü üç aylık döneminde yapılan üyeden bu dönem için yıllık aidat tahsil edilmez. Üye aidatları, her yıl Mart ayının son günü saat 19:00’a kadar Dernek veznesine ya da Derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına nakden veya kredi kartı suretiyle ödenebilir. Tüzüğün ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile aidat ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üyelere yasal faiz uygulanacak, bu borçlar üyelerden yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek ve bu tahsilât yapılana kadar bu üyeler Genel Kurula ve diğer toplantılara katılamayacaktır. Ayrıca, aidat ve diğer borçlarını süresi içerisinde ödemeyen üyeler, Dernek lokalinden ve Dernek hizmetlerinden faydalanamayacaklar, hiç bir üyelik hakkından da yararlanamayacaklardır. Yönetim Kurulu;aidatlarını 2 yıl üst üste ödemeyen üyeleri tüzüğün 8. maddesi kapsamında, gerekirse muaccel aidat borçlarını da tasfiye etmek suretiyle, ihraç etme hakkını haizdir.

Derneğin Gelirleri

Madde 27: Derneğin gelir kaynakları:

a) Üye giriş ve yıllık aidatları.

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d) Bağışlar ve yardımlar.

e) Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f) Kurulmuş olan işletmeler ve şirketler yoluyla elde edilecek gelirlerdir. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için önce İçişleri Bakanlığı’ndan izin alması gerekir.

Derneğe Yapılacak Yardımın Şartları

Madde 28: Dernek, Mülki İdare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımın bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Defter, Kayıtlar ve Hesap Dönemi

Madde 29: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1- Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

2- Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Bilânço esasında tutulacak defterler:

a) Yevmiye defteri

b) Defteri kebir

c) Envanter bilânço defteri Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Ayrıca tutulması gereken defterler aşağıdaki gibidir.

4- Gelen Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.

5- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgeleri bu deftere işlenir. Bu defterlerin noterce veya Dernekler birimince tasdikli olması zorunludur. Hesap dönemi bir takvim yılıdır, 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 30: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Giderlerle ilgili harcama belgeleri fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası serbest meslek makbuzu vb. Vergi Usul Kanunu hükümlerince belirlenmiş belgelerdir. Alındı ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesi ile ilgili hususlar yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenir. Bağış, aidat ve sair Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Derneğin İç Denetim Şekli

Madde 31 : Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları Denetleme Kurulu’nca değerlendirilir. Denetim Kurulu; denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Uygulama Denetleme Kurulu görüşü doğrultusunda yürütülür. Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hususlarda Genel Kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler hazırlayabilir.

Beyanname Verme Yükümlülüğü

Madde 32: Dernek, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, mevzuat kapsamında düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirine vermekle yükümlüdür.

Tüzük Değişikliği

Madde 33: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve en az 15 gün önceden değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 34: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi hallerinde, Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne bırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük Mülki Amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığı Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne bırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 35: Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.